Privacy

 

PRIVACYSTATEMENT J. Blom, psychotherapie en coaching

J. Blom, psychotherapie en coaching, gevestigd te Leiden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28116227, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe J. Blom, psychotherapie en coaching met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie J. Blom, psychotherapie en coaching persoonsgegevens verwerkt:
A. (potentiële) patiënten;
B. bezoekers aan de praktijk van J. Blom, psychotherapie en coaching;
C. bezoekers van www.justblom.nl
D. deelnemers aan bijeenkomsten van J. Blom, psychotherapie en coaching;
E. sollicitanten;
F. alle overige personen die met J. Blom, psychotherapie en coaching contact opnemen of van wie J. Blom, psychotherapie en coaching persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens
J. Blom, psychotherapie en coaching verwerkt persoonsgegevens die:
A. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
B. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
C. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van J. Blom, psychotherapie en coaching zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
D. door camerabeelden bij een bezoek aan het praktijkpand van J. Blom, psychotherapie en coaching zijn vastgelegd. Bij de buitenzijde van de praktijk worden camerabeelden gemaakt, om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot de praktijk. Camerabeelden worden opgeslagen op een niet met het internet verbonden bestand van het camerasysteem en in beginsel na 6-8 weken dagen vernietigd;
E. zijn gemaakt door video-opnames van gesprekken, en dat alleen na expliciete overeenstemming hiertoe door betrokkene (ook schriftelijk) voorafgaand aan de gesprekken.
F. Zijn gegenereerd middels e-health of ROM-metingen

3. Doeleinden verwerking
J. Blom, psychotherapie en coaching verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
A. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
B. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
C. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond
J. Blom, psychotherapie en coaching verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
A. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
B. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
C. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
D. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
J. Blom, psychotherapie en coaching kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van J. Blom, psychotherapie en coaching persoonsgegevens verwerken. J. Blom, psychotherapie en coaching sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
J. Blom, psychotherapie en coaching deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. J. Blom, psychotherapie en coaching deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER
J. Blom, psychotherapie en coaching geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt J. Blom, psychotherapie en coaching ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens
J. Blom, psychotherapie en coaching bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. J. Blom, psychotherapie en coaching hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
A. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
B. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

9. Wijzigingen privacystatement
J. Blom, psychotherapie en coaching kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van J. Blom, psychotherapie en coaching gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht J. Blom, psychotherapie en coaching te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met J. Blom, psychotherapie en coaching door een e-mailbericht te sturen naar just@justblom.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop J. Blom, psychotherapie en coaching persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met J. Blom, psychotherapie en coaching door een e-mailbericht te sturen naar just@justblom.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).